Halvakvatiske halepadder

1. Dyreart

Tigersalamander (Ambystoma sp.) Ildsalamander (Salamandra salamandra) Kinesisk ildbuget salamander (Cynops orientalis)

2. Fuldvoksen størrelse

10-30 cm.

3. Forventet levealder

20-25 år.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Et terrarium på H40 x D40 x L80 cm vil være passende til ildsalamander og tigersalamander. Der skal alt efter art være en stor vanddel. Til tiger- og ildsalamander skal terrariet indrettes som en skovbund med en stor flad vandskål. Bundlaget bør bestå af et drænlag med 4-5 cm lecanødder og derpå et lag på 5-8 cm af ugødet spagnum, som holdes fugtigt. Oven på bunden kan man lægge visne blade eller mos. Der skal være skjulesteder bestående af store flade barkstykker, som salamandrene kan gemme sig under.

Til ildbuget salamander kan anvendes et mindre akvarium på H30 x D30 x L60 cm. Det indrettes med en stor vanddel, og en lille landdel som salamandrene kan kravle op på, selvom de helst vil være i vandet. Vanddelen indrettes med rødder og vandplanter. Vandet må ikke være over 20 cm dybt.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Alle tre salamander arter må ikke udsættes for høje temperaturer, da de kan dø af det. I sommerhalvåret bør temperaturen på land og i vand være mellem 20-24 °C og om vinteren 10-15 °C.

6. Stimulering og behov for motion

Hvis terrariet eller akvariet er indrettet som beskrevet, stiller dyrene ikke yderligere krav.

7. Fodring

I naturen spiser salamandrene forskellige former for snegle og insekter. Både tigersalamander og ildsalamander kan være meget grådige og spiser alt, hvad de bliver budt. Ildbuget salamander lever også af forskellige insekter og orme, men kan være mere problematiske at få til at spise på land, så de fodres i vandet. Enkelte dyr kan finde på at tage foderpiller. Små fisk vil også blive spist. Derudover er de meget glade for små vandinsekter og vil meget gerne tage frosne myggelarver og dafnier. Foderet bør tilsættes ekstra vitaminer og mineraler – særligt D3 og kalk.

8. Sociale behov

Salamandrene kan sagtens holdes enkeltvis eller i par. Jo større terrariet er, jo flere dyr vil man kunne holde sammen.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

Kønsmodne hunner vil i yngleperioden have et mere opsvulmet gat, her er det tydeligt at se kønsforskel. Når parringen har fundet sted, vil hunnerne lægge deres æg på vandplanter. Når larverne klækker, fodres de med små vandinsekter. Når de når det stadie, hvor gællerne forsvinder, vil de leve som de voksne, og føden vil være den samme som for de voksne.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

En sund salamander skal have en rund mave, og huden skal ikke være mat på nogen måde. Hvis en salamander er meget sløv, afmagret eller får sår og blæner på huden, er det tegn på sygdom og nedsat trivsel. Den skal i givet fald flyttes til et sterilt karantæne terrarium. Hvis isolation ikke hjælper, skal man konsultere en dyrlæge.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 8.1.2014 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.