Pasningsvejledning for akvatiske halepadder

1. Dyreart

Axolotl (Ambystoma mexicanum)

2. Fuldvoksen størrelse

20-30 cm.

3. Forventet levealder

20 til 25 år.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Et akvarium på H40 x D30 x L70 cm vil fint kunne bruges til axolotler. Da arten udelukkende er vandlevende, skal den holdes i et akvarium med masser af vandplanter, store sten som huler eller trærødder som skjul.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Axolotler skal kun holdes sammen med artsfæller. Den bør under ingen omstændigheder holdes sammen med fisk, da disse kan finde på at bide i salamandrenes gæller. Vandet skal være rent og iltrigt, og bør om sommeren have en temperatur på 20-24 °C; om vinteren må vandtemperaturen gerne falde ned mod 10 °C. Årstidsvariationen i vandtemperaturen er nødvendig for at få salamandrene i ynglestemning. Axolotler sviner meget i vandet, og akvariet bør have et godt og velfungerende filter til at holde vandet rent. En regelmæssig udskiftning af vand er ligeledes nødvendig, da vandet ellers ophober affaldsstoffer, som vil kunne gøre salamandrene syge.

6. Stimulering og behov for motion

Hvis terrariet eller akvariet er indrettet som beskrevet, stiller dyrene ikke nogen specielle krav.

7. Fodring

Axolotler er vilde med forskellige vandinsekter, som kan købes i frossen form. Især myggelarver er meget populære. Små fisk, regnorm og forskellige vandinsekter bør ligeledes indgå i en foderplan. Man kan med held få voksne dyr til at spise foderpiller til akvariefisk, eller endnu bedre special foderpiller fremstillet til axolotler.

8. Sociale behov

Salamandrene kan sagtens holdes enkeltvis, men kan også holdes i par. Jo større akvariet er, jo flere dyr vil man kunne holde sammen. Hvis et dyr bliver undertrykt, skal man være opmærksom på, om det spiser og trives, da det ellers skal isoleres. Under fodring kan axolotler være meget voldsomme og komme til at bide ben eller fødder af hinanden; disse vokser som regel ud igen.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

Kønsmodne hunner vil i yngleperioden have et mere opsvulmet gat, hvorved det er tydeligt at se kønsforskel. Når parringen har fundet sted, vil hunnerne placere deres æg i forskellige vandplanter, og larverne vil klækkes. Larverne tager nogle måneder om at vokse op, og under opvæksten fodres de med forskellige små vandinsekter. Når de når det stadie, hvor gællerne forsvinder, vil de leve som de voksne og kan fodres som voksne. Hvis man får æg, bør de voksne fjernes til et andet akvarium, da de ellers spiser de nyklækkede unger.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

En sund axolotl skal have en rund mave, og huden skal ikke være mat på nogen måde. Hvis en salamander er meget sløv, afmagret eller får sår og blærer på huden, er det tegn på sygdom ognedsat trivsel. Den skal så flyttes til et sterilt karantæneakvarium. Hvis isolation ikke hjælper, skal man konsultere en dyrlæge.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk) Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 8.1.2014 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.