Akvatiske ormepadder

1. Dyreart

Vandlevende ormepadde (Typhlonectes compressicauda, Typhlonectes natans)

2. Fuldvoksen størrelse

50-60 cm.

3. Forventet levealder

20-25 år.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Et akvarium på H40 x D40 x L80 cm vil være passende til vandlevende ormepadder, men jo større, jo bedre. Da arten er helt vandlevende, skal det hele indrettes som akvarium med masser af vandplanter, sten og trærødder, som vil kunne fungere som skjul. Da ormepadder har let ved at slippe væk fra deres anlæg, bør låget være meget tætsluttende, og de øverste 10 cm i akvariet bør være uden vand.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Ormepadder skal kun holdes sammen med artsfæller. De bør under ingen omstændigheder holdes sammen med fisk. Vandet skal være rent og iltrigt, og kan hele året have en vandtemperatur på 20-25 °C. Sættes vandtemperaturen ned med et par grader over 2-3 måneder om vinteren, skabes en årstidsvariation, som er nødvendig for at få ormepadderne i ynglestemning.

Ormepadder sviner meget i vandet, og akvariet bør have et godt og velfungerende filter til at holde vandet rent. En regelmæssig udskiftning af vand er ligeledes nødvendig, da vandet ellers forurenes og vil kunne gøre ormepadderne syge. Da arterne oprindeligt stammer fra tropisk regnskov, skal vandet gerne være lidt surt og have en pH-værdi omkring 6,5. Dette kan opnås med lidt visne blade i vandet.

6. Stimulering og behov for motion

Hvis akvariet er indrettet som beskrevet, stiller dyrene ikke yderligere krav.

7. Fodring

Ormepadder spiser forskellige vandinsekter, som kan købes i frossen form. Især myggelarver er meget populære. Små fisk, regnorm og diverse vandinsekter bør ligeledes indgå i en foderplan.

8. Sociale behov

Ormepadder kan både holdes enkeltvis og som par.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

Kønsmodne hunner vil i yngleperioden have et mere opsvulmet gat, hvorved det er tydeligt at se kønsforskel. Når parringen har fundet sted, vil hunnerne lægge æg på vandplanter. Larverne tager nogle måneder om at vokse op. Under opvæksten fodres de med små vandinsekter. Når gællerne forsvinder, vil de leve som de voksne, og føden vil være den samme som til de voksne.

Hvis man får æg, bør de voksne fjernes til et andet akvarium, da de ellers spiser de nyklækkede unger.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

En sund ormepadde er rund og velnæret, og huden er glat og skinnende. Hvis en ormepadde er meget sløv, afmagret eller får sår og blæner på huden, er det tegn på sygdom og nedsat trivsel.Den skal så flyttes til et sterilt karantæne akvarium. Hvis isolation ikke hjælper, skal man konsultere en dyrlæge.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 8.1.2014 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.